UBND xã Thạch Đỉnh tập huấn kỷ thuật sản xuất nông nghiệp 2018

Thạch Đỉnh tổ chức tập huấn ứng dụng khoa học, kỷ thuật vào sản xuất nông nghiệp năm 2018